വാൽവ് പരിശോധിക്കുക

 • Check Valve X9501

  വാൽവ് X9501 പരിശോധിക്കുക

  ചെക്ക് വാൽവ് എന്നത് ഒരു വാൽവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ്, ക്ലോസിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസ്കുകളാണ്, കൂടാതെ മീഡിയത്തിന്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സ്വന്തം ഭാരത്തിലും ഇടത്തരം മർദ്ദത്തിലും ആശ്രയിക്കുന്നു.
  വലിപ്പം: 1"; 1-1/2"; 2";
  കോഡ്: X9501
  വിവരണം: വാൽവ് പരിശോധിക്കുക